น้ำประปา

กรองน้ำด่างจากน้ำประปา ดีกว่ากรองจากแหล่งน้ำอื่นอย่างไร

หากพูดถึงแหล่งน้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็คงจะหนีไม่พ้นน้ำประปาแน่นอน แต่หากคุณอาศัยอยู่ต่างจังหวัดอาจต้องใช้แหล่งน้ำอื่นที่ไม่ได้มาจากการประปา ว่าแต่แหล่งน้ำแต่ละแหล่งแตกต่างกันอย่างไร แล้วทำไมกรองน้ำด่างจากน้ำประปาถึงดีที่สุด วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

น้ำประปาคือน้ำแบบไหน

น้ำประปา

น้ำประปาเกิดจากการนำน้ำดิบสูบเข้าไปยังถังตกตะกอน และนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงใช้แรงดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งน้ำไปยังท่อน้ำต่าง ๆ ของผู้ใช้น้ำ น้ำที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นน้ำสะอาดที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งมีแร่ธาตุต่าง ๆ ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการบริโภค โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปาจะต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มที่กำหนด จากนั้น กปภ. จึงจ่ายน้ำไปยังประชาชนผ่านก๊อกน้ำและวาล์วจ่ายน้ำที่ติดตั้งไว้

น้ำประปามาจากไหน

น้ำประปา

1. น้ำบาดาล

เป็นแหล่งน้ำดิบที่แทรกอยู่ตามรอยแตกโพรงหรือชั้นหินที่มีความลึกตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป น้ำที่มาจากแหล่งเหล่านี้เป็นน้ำจืดที่มีความใสเนื่องจากผ่านการกรองโดยชั้นหิน, กรวด, ทรายมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักพบสนิมและโลหะหนักผสมอยู่ด้วยเช่นกัน แหล่งน้ำประเภทนี้อาจส่งผลให้แผ่นดินทรุดตัวลงได้ หากสูบน้ำมาใช้มากเกินไป

2. แหล่งน้ำดิบผิวดิน

น้ำประปา

แบ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผิวดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ, ลำคลอง, หนอง, บึง ส่วนแหล่งน้ำดิบผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เขื่อน, ฝาย และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำดิบที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ง่ายกว่าแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ เนื่องจากต้นน้ำที่ไหลมาอาจเป็นแหล่งสะสมน้ำเสีย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างสารเคมีสูง จึงทำให้ผู้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งเหล่านี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดน้ำเสียมากกว่าแหล่งน้ำดิบที่มาจากธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

น้ำประปา

1. สูบน้ำแรงดันต่ำ

โรงสูบน้ำแรงต่ำจะสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นที่ตระเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อนำเข้าสู่ระบบผลิต โดยน้ำดิบที่สูบมาจะต้องไม่มีสี, กลิ่น และรสชาติ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการประปานครหลวงที่เป็นผู้ผลิตจะวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำดิบตลอดเวลาเพื่อรักษามาตรฐานของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

2. ถังกวน

เมื่อน้ำดิบถูกส่งเข้ามายังระบบผลิตแล้ว น้ำเหล่านี้จะถูกรวมลงไปในถังกวน จากนั้นทางผู้ผลิตจะนำสารส้มและปูนขาวใส่ลงไปในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดยิ่งขึ้น โดยสารส้มจะช่วยให้น้ำตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนสารละลายปูนขาวจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายและตะไคร่น้ำ นอกจากนี้ยังเติมคลอรีนโดยเบื้องต้นเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน้ำ

3. ถังตกตะกอน

จากนั้นจึงปล่อยน้ำจากถังกวนไหลลงไปยังถังตกตะกอน เพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวเป็นตะกอนขนาดใหญ่และตกลงสู่ก้นถัง น้ำที่ได้จากกระบวนการนี้จึงใสสะอาดและไหลตามรางรับน้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่วนตะกอนจะถูกดูดทิ้งออกจากระบบ

4. ถังกรอง

นำน้ำที่ได้จากถังตกตะกอนมาใส่ในถังทรายที่มีทรายหยาบและทรายละเอียดใส่เอาไว้ เพื่อกรองเอาตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ ซึ่งการกรองลักษณะนี้จะช่วยให้น้ำใสสะอาดมากขึ้น น้ำที่ได้จึงมีความขุ่นหลงเหลืออยู่เพียง 0.2 – 2.0 หน่วยความขุ่น ทั้งนี้ผู้ผลิตจะต้องทำความสะอาดทรายกรองเป็นประจำเพื่อให้กรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. คลอรีน

นำคลอรีนใส่ลงไปในน้ำที่ผ่านการกรองด้วยถังกรองในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ โดยคลอรีนที่นำมาใส่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ หากเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นนำน้ำที่ได้เก็บใส่ถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป โดยน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้วจะถูกนำมาใช้เป็นน้ำประปาเพื่อจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

6. การควบคุมคุณภาพน้ำประปา

จากนั้น กปภ. จะตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค

7. การสูบจ่าย

กปภ. จะจ่ายน้ำไปยังบ้านเรือนของผู้บริโภคผ่านท่อส่งน้ำ โดยส่งน้ำจากหอถังสูงที่ให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง, พื้นที่ที่ไกลออกไป หรือจ่ายผ่านเครื่องอัดแรงดันน้ำ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

สิ่งแปลกปลอมที่อาจพบได้ในน้ำประปา

1. อะมีบา (Amoeba)

เป็นโปรโตซัวสกุลหนึ่งที่พบได้ในน้ำจืด หากอะมีบาเข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่มแล้วจะอาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก จากนั้นจึงแบ่งตัวออกและเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่พร้อมกับอาหารที่เราทานเข้าไป อะมีบาจะฝังตัวเข้าไปในผนังลำไส้ใหญ่เพื่อกินเศษอาหารและแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่  ทำให้แผลอักเสบบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคบิด ทั้งนี้หากน้ำประปาที่คุณใช้มาจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ได้ผ่านการกรองด้วยระบบที่ได้มาตรฐานก็สามารถพบอะมีบาในน้ำได้ด้วย แต่ถ้าเป็นน้ำประปาที่มาจากการประปานครหลวงแล้วล่ะก็ ไม่มีทางพบอะมีบาแน่นอน เนื่องจากภายในระบบมีคลอรีนสำหรับกำจัดเชื้ออะมีบาและสิ่งสกปรกต่าง ๆ

2. ตัวร้อยขา (Sand Worm)

เป็นสัตว์ประเภทหนอนมีปล้องเหมือนกับไส้เดือนดินและปลิงน้ำจืด ตัวร้อยขามีลำตัวกว้างประมาณ 0.25 – 0.5 ซม. ยาวประมาณ 6 – 10 ซม. มีลำตัวสีแดง แม้ว่าตัวร้อยขาจะไม่สามารถเข้ามายังระบบท่อประปาได้ แต่สามารถพบเจอได้จากการซ่อมท่อเป็นส่วนใหญ่ ตามหลักแล้วตัวร้อยขาจะตายทันทีหากพบเจอในระบบน้ำประปาซึ่งมีคลอรีนและแรงดันภายในเส้นท่อประปา ส่วนใหญ่ตัวร้อยขาที่พบในน้ำประปานั้นแท้ที่จริงแล้วมาจากภายนอกที่เข้าไปอยู่ตามท่อน้ำ, สายยาง รวมถึงพื้นที่ที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมถึง

3. หนอนแดง (Blood Worm)

เกิดจากแมลงบางชนิดวางไข่เอาไว้ในแหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งจะพบบ่อยตามถังพักน้ำ หากใช้น้ำไปจนถึงก้นถังจะพบว่ามีหนอนแดงไหลออกมาตามน้ำ ซึ่งหนอนแดงจะถูกส่งมาตามท่อส่งน้ำเข้ามายังเครื่องสูบน้ำหรือระบบท่อต่าง ๆ ภายในบ้าน จนหลายคนอาจคิดว่ามาจากน้ำประปาแน่นอน แต่ในความเป็นจริงระบบผลิตน้ำของการประปานครหลวงมีระบบการตกตะกอน, กรอง และฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหนอนแดงออกมาจากน้ำประปาโดยตรง

กรองน้ำด่างจากน้ำประปา ดีกว่ากรองจากแหล่งน้ำอื่นอย่างไร

จากที่กล่าวมา ขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการกรองน้ำประปาของ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ มีการกวดขันเรื่องคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้มีความสะอาดในระดับที่สามารถใช้อุปโภคได้ทันที แตกต่างจากแหล่งน้ำดิบอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านกระบวนการกรองใด ๆ จึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาตามมามากมาย หากคุณต้องการนำน้ำประปามาดื่มนั้น เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำจะดีกว่า เนื่องจากแรงดันน้ำของระบบส่งน้ำในประเทศไทยยังคงใช้ระบบแรงดันต่ำ อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้ามาได้ แต่หากคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าถึง จำเป็นจะต้องกรองน้ำจากแหล่งน้ำดิบอื่น เช่น น้ำบาดาล, น้ำกร่อย ฯลฯ ซึ่งมีโอกาสพบสารปนเปื้อนมากกว่าน้ำประปา แนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำแบบ RO ในการกรองจะดีที่สุด เนื่องจากระบบ RO มีไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน จึงสามารถกรองสิ่งต่าง ๆ รวมถึงแบคทีเรียและสารปฏิกูลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดาย

น้ำประปาดื่มได้จริงไหม?

นับเป็นหนึ่งในคำถามที่ใครหลายคนอาจสงสัยและไม่มั่นใจว่าสามารถดื่มได้ดังคำโฆษณาหรือไม่? ต้องบอกก่อนว่าน้ำประปาในต่างประเทศสามารถดื่มกินได้ทันที ไม่ต้องผ่านกระบวนการกรองหรือต้มให้สุกแม้แต่น้อย เนื่องจากขั้นตอนการผลิตน้ำประปานั้นใช้แรงดันน้ำที่สูง (ขั้นต่ำอยู่ที่ 14 เมตร) เพียงแต่ระบบน้ำประปาในประเทศไทยเป็นระบบที่มีการรั่วซึม จึงต้องอาศัยแรงดันน้ำเพื่อดันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกซึมเข้าสู่ภายในท่อ แต่เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบแรงดันต่ำ (อยู่ที่ 6 เมตร) เพื่อลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากท่อลำเลียงรั่วซึม จึงไม่สามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในท่อและไม่สามารถชะล้างสิ่งสกปรกภายในท่อได้เท่าที่ควร จึงมีโอกาสที่จะพบสิ่งปนเปื้อนอยู่ภายในน้ำประปาได้ด้วย

สำหรับใครที่อ่านจบแล้วสนใจน้ำแร่ที่มาจากเครื่องกรองน้ำด่างคุณภาพดี การันตีด้วยรีวิวจากผู้ใช้มากมาย และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ทางเรา LIVE HEALTHY มีเครื่องกรองน้ำด่างจัดจำหน่ายหลากดีไซน์หลายประเภท ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ชั้นนำจากบริษัท KYK CO.,LTD ของเกาหลีมาอย่างยาวนานถึง 13 ปี ตัวเครื่องสามารถผลิตน้ำที่ให้ค่า pH ได้ถึง 9 ระดับ แถมยังมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป นอกจากการใช้งานที่คุ้มค่าแล้ว ทางเรายังมีบริการหลังการขายแบบ On Site Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลเครื่องกรองน้ำของท่านถึงที่บ้าน หากใครกังวลใจเรื่องไส้กรองตกรุ่น ทางเรามีไส้กรองพร้อมเปลี่ยนทันที สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

Shopping Cart